page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
سایر انرژی های قابل تجدید

باد، بیومس، انرژی حرارتی زمین

هرچند این ویب سایت بالای بند های برق آبی کوچک و فتوولتیک متمرکز است، اما دیگر اشکال انرژی قابل تجدید نیز وجود دارد. به عنوان مثال، استفاده از بیومس برای گرم کردن یا پخت و پز بسیار معمول بوده در سراسر افغانستان استفاده میشود. ظرفیت منابع بیومس در افغانستان تا هنوز در حدود 4000 میگاوات است که اکثراً شامل پسمانده های محصولات، کود حیوانی و کثافات جامد شهرداری هاست. شکل دیگر از انرژی قابل تجدید باد است. ظرفیت مجموعی استفاده باد جهت تولید برق بیشتر از 150,000 میگاوات بوده و ساحات آن اکثرا در قسمت های غربی و شمالی کشور واقع شده است. با توجه به انرژی ، مطالعاتی بیشتر نیاز است تا از ظرفیت واقعی این تکنالوژی را در افغانستان آگاه شد.

در مجموع، ظرفیت انرژی قابل تجدید در افغانستان بسیار زیاد است و بهره

background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map
background map

از عرضه ابتدایی تا فرصت های جدید تجاری

بهره برداری از ظرفیت وسیع انرژی قابل تجدید در افغانستان در شیوه های مختلف یک فکتور مهم در انکشاف کشور است. با این حال دو دیدگاه باید در نظر گرفته شود.

انرژی های قابل تجدید کمک فروان به برآوردن تقاضای روز افزون برای برق در کشور های رو به انکشاف نموده بهره برداری از این منابع انرژی تا حد زیادی به کاهش خلای عرضه در آینده با مصارف خوب اقتصادی و مالی کمک میکند. ماهیت غیر متمرکز انرژی های قابل تجدید به تولید برق نزدیک به عرضه بدون ساخت یا سرمایه گذاری در سیستم های انتقال مرکب اجازه میدهد.

2. رشد تولید برق از منابع قابل تجدید، فرصت های کاری از جهت های مختلف را ایجاد میکند. خصوصااً کمپنی های محلی در تمام ساحات سود زیادی از امنیت عرضه (تأمین) خواهند نمود. تطبیق زیربنا های مشابه، وظایف جدید با مهارت های بالا و دانش مرتبط با افغانستان را به همراه می آورد. از پلان گذاری و ساخت کوچکترین بند برق تا اعمار بزرگترین نیروگاه های باد، نیروگاه های آفتابی در مقیاس دلخواه و یا توسعه شبکه، این تخصص به مستقل شدن هرچه بیشتر کشور از همسایه ها در طول سال ها کمک میکند

فرصت های اصلی کدام ها اند؟

  • ظرفیت عظیم استفاده نشده
  • ایجاد یک سیستم برق قوی با قطع برق کمتر
  • طبیعت غیر متمرکز انرژی قابل تجدید به تمام مردم افغانستان دسترسی به برق را فراهم میکند.
  • راه حل های غیر متمرکز، ایجاد وظایف در سطح محلد را فراهم نموده و اکثراً میتواند سریع و به شیوه مؤثر از نگاه قیمت نصب شود.
  • مستقل شدن از واردات برق از کشور های همسایه