page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
بند های برق آبی کوچک

قدرت آب

درحالیکه منظر کوهستانی افغانستان یک چالش عمده برای توسعه شبکه برق میباشد ، اما در عین حال این اراضی سرشار از یک نوع دیگر از انرژی است که میتواند به برق تبدیل شود – آب جاری.

در پنج زون آبی، دریا های افغانستان بیشتر از 23,000 میگاوات انرژی با ظرفیت بالاتر از 600 میگاوات برق از بند های برق آبی کوچک میتواند بدست آید. به علت نصب سیستم های زراعتی خوب و طبیعت اراضی بسیاری از قریه ها ساحات عالی برای نصب سیستم های برق آبی کوچک میباشند.

Background Texture MHP Splash Screen
Background Texture MHP Splash Screen
بند برق آبی کوچک

برنامه دوجانبه

در این برنامه، شما در مورد روشهای اندازه گیری جریان و ارتفاع در مرحله پلانگذاری و همچنان در مورد همه مراحل و اجزای یک بند برق آبی کوچک یاد خواهید گرفت. آیا میتوانید بند برق آبی کوچک ما که خراب شده است را ترمیم و مراقبت کنید؟

بند های برق آبی کوچک - برق شبانه روزی

سیستم های برق آبی کوچک میتواند حتی در دور ترین مناطق، انرژی بدست آورده همچنین به بسیاری از قریه ها و خانه ها برق فراهم کند که در غیر این صورت این قریه جات به آسانی نمیتوانند به شبکه های بزرگ وصل شوند. بندهای برق آبی کوچک یک مزیت خوبتری نسبت به سایر منابع انرژی دارند که میتوانند اکثراً در طول سال، در جریان شب و روز برق قابل اطمینان فراهم کنند. هرچند بند برق آبی کوچک به حفظ و نگهداری مداوم نیاز دارند. در حقیقت تعداد زیادی از آنها به دلیل پلان گذاری ضعیف یا عدم تعمیر و نگهداری ، فعال نیستند. بیشتر این بند های برق آبی کوچک نصب شده ظرفیت پایین تر از 50KW دارند و اکثراً برای فراهم کردن برق برای وسایل برقی خانه ها یا تجارت های کوچک استفاده میشوند.

پلان گذاری، ساخت و حفظ و مراقبت سیستم های بند برق آبی کوچک میتواند در خود محل انجام شده زمینه ساز شغل های مرتبط به ترمیم چنین سیستم ها شود. بنابرین داشتن یک سکتور بند های برق کوچک خوب با متخصصان آموزش دیده، نه تنها ا تولید برق مطمئن را تضمین میکند، بلکه اقتصاد محل را نیز تقویت میکند.

یک بند برق کوچک آبی دیگر که توسط زمستان در معرض تهدید است: یخ میتواند به سیستم آسیب رسانده و منجر به سوراخ شدن (چکک) شود
A man measures the velocity of the river flow
ساحه انحراف جریان طبیعی دریا (سمت چپ) و کانال به سمت حوضچه (سمت راست)
این کانال آب را از ساحه دورخورد به حوضچه می آورد.
حوضچه (در سمت جلو) و  در  سریزه (به سوی سمت راست) یک بند برق آبی کوچک در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان.
سیفون (penstock) آب را از حوضچه به ماشین خانه انتقال میدهد.
اندازه گیری ارتفاع -  از چقدر ارتفاع آب می ریزد تا به توربین در ماشین خانه برسد؟
نمای حوضچه به سمت پایین ماشین خانه
نمای مقابل ماشین خانه- سیفون (penstock) در عقب مشاهده میشود.
استفاده مؤثر از انرژی: این آسیاب به یک بند برق آبی کوچک وصل است.
این بند برق کوچک آبی آب کافی را برای دو سیفون که به دو توربین وصل است، انتقال میدهد. (به عکس بعدی مراجعه شود.)
اجزای بند برق آبی کوچک در داخل ماشین خانه - دو توربین در داخل قسمت زرد قرار دارند در حالیکه جنراتور تولید کننده برق به رنگ خاکستری (قسمت پیشرو) و رنگ سیاه (قسمت عقب) دیده میشود.
یک بند برق کوچک آبی دیگر که توسط زمستان در معرض تهدید است: یخ میتواند به سیستم آسیب رسانده و منجر به سوراخ شدن (چکک) شود
A man measures the velocity of the river flow
0 / 0

یک بند برق کوچک آبی دیگر که توسط زمستان در معرض تهدید است: یخ میتواند به سیستم آسیب رسانده و منجر به سوراخ شدن (چکک) شود

A man measures the velocity of the river flow

ساحه انحراف جریان طبیعی دریا (سمت چپ) و کانال به سمت حوضچه (سمت راست)

این کانال آب را از ساحه دورخورد به حوضچه می آورد.

حوضچه (در سمت جلو) و در سریزه (به سوی سمت راست) یک بند برق آبی کوچک در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان.

سیفون (penstock) آب را از حوضچه به ماشین خانه انتقال میدهد.

اندازه گیری ارتفاع - از چقدر ارتفاع آب می ریزد تا به توربین در ماشین خانه برسد؟

نمای حوضچه به سمت پایین ماشین خانه

نمای مقابل ماشین خانه- سیفون (penstock) در عقب مشاهده میشود.

استفاده مؤثر از انرژی: این آسیاب به یک بند برق آبی کوچک وصل است.

این بند برق کوچک آبی آب کافی را برای دو سیفون که به دو توربین وصل است، انتقال میدهد. (به عکس بعدی مراجعه شود.)

اجزای بند برق آبی کوچک در داخل ماشین خانه - دو توربین در داخل قسمت زرد قرار دارند در حالیکه جنراتور تولید کننده برق به رنگ خاکستری (قسمت پیشرو) و رنگ سیاه (قسمت عقب) دیده میشود.

یک بند برق کوچک آبی دیگر که توسط زمستان در معرض تهدید است: یخ میتواند به سیستم آسیب رسانده و منجر به سوراخ شدن (چکک) شود

A man measures the velocity of the river flow

0 / 0

فرصت های اصلی کدام ها اند؟

  • فراهم نمودن برق مطمئن در طول سال در جریان شب و روز
  • تأمین برق پاک و قابل پرداخت
  • قابلیت نصب در دور دست ترین ساحات، اگر دریا نزدیک باشد.
  • ایجاد وظایف محلی برای پلان گذاری، ساخت و تعمیر (ترمیم) بند های برق آبی کوچک